SKI-SLOVAČKA

DETALJI

7 noćenja sa doručkom od 250Eur
7. februar 2020. – 16. februar 2020.
10 dana – 7 noći
Doživite čari zime na pravi način! Destinacija za sve ljubitelje skijanja u regiji Slovačke
bogatoj nacionalnim parkovima i zimskim i letnjim centrima za sve skijaše, alpiniste i
planinare. Zimska idila koja pruža zabavu i mogućnost uživanja na različite načine. Pored
svakodnevnog skijanja tu je mogućnost za fakultativno uživanje u aqua parku, spa i wellnes
centru i šetnji kroz prirodu.


Plan i program
Dan 1 (07.02.2020): Polazak iz Beograda
Polazak autobusa sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuće cveća)u) u 23h. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa usputnim pauzama radi
obavljanja carinskih formalnosti i kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Prevoz
Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Liptovski Mikulaš
Mesto
Beograd
Dan 2 – Dan 7 (08.02-14.02.2020): Dolazak, smeštaj u apartmane i slobodno vreme za zimske aktivnosti
Dolazak u Holiday Village Tatralandiau prepodnevnim časovima i smeštaj u apartmane. Resort je smešten u prelepom ambijentu regije Liptov. Zimska idila
koja pruža zabavu i mogućnost uživanja na različite načine. Svakog dana postoji besplatan autobus koji vozi goste resorta do skijališta Jasna gde će
zaljubljenici u skijanje imati priliku da iskuse nestvarne staze ovog mesta. Pored svakodnevnog skijanja tu je mogućnost za fakultativni odlazak i uživanje u
spa i wellnes centru, aqua parku i šetnji kroz prirodu.
Smeštaj
Holiday Village Tatralandia resort (7 noći)
Mesto
Liptovski Mikulaš
Hrana
Doručak (buffet) × 6
Dan 8 (15.02.2020): Napuštanje apartmana, slobodno vreme i polazak za Beograd
Doručak. Napuštanje apartmana. Slobodno vreme za uživanje u zimskim čarima Slovačke. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz
Slovačku i Mađarsku.
Prevoz
Autobuski prevoz na relaciji Liptovski Mikulaš – Beograd
Hrana
Doručak (buffet) × 1
Dan 9 (16.02.2020): Dolazak u Beograd
Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.
Mesto
Beograd
Cene i uslovi
Smeštaj
Holiday Village Tatralandia resort (petokrevetni apartmani)
Šta je uključeno
Kompletna organizacija i vođenje puta
Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio
uređajima, na navedenim relacijama
Smeštaj na bazi 7 noćenja sa 7 doručaka u petokrevetnim
apartmanima
Regularna cena
280,00
First minute
Važi do 21.12.2020.
250,00
EUR
EUR
Smeštaj
Holiday Village Tatralandia resort (četvorokrevetni apartmani)
Šta je uključeno
Kompletna organizacija i vođenje puta
Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio
uređajima, na navedenim relacijama
Smeštaj na bazi 7 noćenja sa 7 doručaka u četvorokrevetnim
apartmanima
Regularna cena
310,00
First minute
Važi do 21.12.2020.
280,00
EUR

Nije uključeno
Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
Ski pass – 187eur po osobi (za uplatu u agenciji)
Ulaznicu za aqua park – 15eur po osobi po danu (za uplatu preko agencije)
Prilikom prijave plaća se 100eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Preostali iznos je moguće plaćati na rate, a isplata
celokupnog aranžmana je obavezna najkasnije do mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS).
Opcije plaćanja:
Gotovinsko plaćanje
Plaćanje čekovima
Plaćanje preko računa
Plaćanje platnim karticama
Fakultativni izleti
Smeštaj
Holiday Village Tatralandia
resort
Holiday Village resort se nalazi u Slovačkoj u regiji Liptov. Udaljen je 15km od skijališta Jasna do kojeg svakodnevno možete stići besplatnim autobusom za
goste resorta. Skijalište nudi skoro 46km staza, 30 ski liftova, 8 slobodnih zona za vožnju, zimski deo za decu Maxiland kao i deo za zabavu. Autobus ide na
svakih 30minuta. U sklopu resorta postoje dodatne aktivnosti: wellnes i spa, aqua park, noćni klubovi i barovi. Idealno je za hiking ali i pristupačan je za
decu. Smeštaj je u apartmanima za 4 ili 5 osoba. Usluga je na bazi 7 noćenja sa doručkom.
Sajt
https://tatralandiavillage.sk/en/
Adresa
Ráztocká 21 031 05 Liptovský Mikuláš 1
Prevoz
Autobus
Autobus je prevozno sredstvo namenjen prevozu grupa između 48-87 ljudi.
Mesta
Beograd
Beograd je glavni i najveći grad Republike Srbije te njeno političko, kulturno, znanstveno i ekonomsko središte. Nalazi se na ušću Save u Dunav, na mestu
razgraničenja jugoistočne i srednje Evrope. Grad su osnovali Kelti u 3. veku pre n. e, pre nego što je postao rimsko naselje Singidunum.
Liptovski Mikulaš
Liptovski Mikulaš je grad koji nalazi u severnom delu Slovačke. Smešten je u blizini najpoznatijih zimskih turističkih odredišta na Tatrama. Kroz Liptovski
Mikulaš protiče reka Vah, najvažnija reka u celoj državi.
Smeštaj
Holliday Village Tatralandia resort (trokrevetni i dvokrevetni
apartmani)
Šta je uključeno
Kompletna organizacija i vođenje puta
Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio
uređajima, na navedenim relacijama
Smeštaj na bazi 7 noćenja sa 7 doručaka u trokrevetnim i
dvokrevetnim apartmanima
Regularna cena
380,00
First minute
Važi do 21.12.2020.
350,00
EUR

Korisne informacije
Važne napomene
Napomene:
Opšte napomene:

Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri
trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u
vreme zaključenja ugovora.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima
plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima
koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa
predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva
odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika
isključi sa putovanja.
U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i
opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na
prigovor i žalbu.
Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu
aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate
novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji
check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na
granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.
Napomene u vezi sa smeštajem:
Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji
mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra
zabava i avantura).
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili
15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer
isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da
klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije
posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa
nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U
tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja, i za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu
realizaciju izleta.
Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez
prava na žalbu.
Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti
saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim
okolnostima refundirati uplaćeni novac.
Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.
Napomene u vezi sa vizama:
Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da
sami obezbede vize za putovanje.
Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami
obezbede vize za putovanje.
Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd,
ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja broj 300060169 od 26.12.2017.godine
Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. LICENCA OTP 266/2010

GALAXY TRAVEL JE OVLAŠĆENI PRODAVAC ARANŽMANA

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *