DETALJI

ISTANBUL 2019

20.03.-25.03.2019

27.03.-01.04.2019.

29.04.-04.05.2019

Autobusom iz Niša

 

Istanbul je metropola koja se nalazi na dva kontinenta, zauzimajući obe strane Bosforskog moreuza koji deli Evropu i Aziju. Ovaj divni i istorijski grad se nalazi u severozapadnom delu Turske. On povezuje i dva mora: Crno Mramorno. Ima prirodnu luku Zlatni rog koja je pored geografske pogodnosti koju je pružila gradu koji je na tom mestu osnovan, stečište istorijskih događaja.

  

 

Program putovaja:

1.dan NIŠ-ISTANBUL

Polazak za Istanbul iz Niša u popodnevnim časovima  (o tačnom vremenu i mestu polaska bićete informisani dan pred put). Vožnja kroz Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika. Nastavak vožnje kroz Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.

2.dan : ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada-autobusom uz pratnju lokalnog vodiča: Plava džamija , Aja Sofija, Topkapi palata , džamija Sulejmanija, Zlatni rog, Dolmabahče palata, vidikovac Čamildža na azijskoj strani… Nakon obilaska smeštaj u hotelu 3* u Laleli četvrti. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

3.dan: ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno razgledanje istorijskog jezgra Istanbula sa vodičem na srpskom jeziku-pešačka tura u trajanju od  5h. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Hipodroma…. Slobodno vreme za individualne  aktivnosti. Noćenje

4.dan : ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno obilazak Vaseljenske patrijaršije i  krstarenje Bosforom, obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu. Po završetku krstarenja obilazak Vaseljenske patrijaršije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5.dan : ISTANBUL-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska ili fakultativno poseta Dolmabahce palati – raskošnoj palati u baroknom stilu. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti.

6.dan : NIŠ

Dolazak na mesta polazaka u prepodnevnim/popodnevnim časovima. Kraj programa.

 

Cena aranžmana: 99 E po osobi

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom na relaciji navedenoj u programu
 • smeštaj u Istanbulu u boutique hotelu 2*/3* – u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom
 • panoramski razgled grada
 • usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe na putovanju
 • troškovi organizacije i realizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice koje nisu navedene u programu putovanja
 • dodatne usluge u hotelu koje nisu navedene u programu putovanja
 • troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja
 • individualni troškovi putnika
 • fakultativni izleti:
 • Aja Sofija, Plava Džamija, Hipodrom, Topkapi palata – 40€ (cena  obuhvata ulaznice i usluge vodiča)
 • krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije – 20€ (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča)
 • Obilazak Dolmabahče palate -30€ (cena obuhvata ulaznicu u palate i razgled sa vodičem na srpskom jeziku)

 

Način plaćanja:

 • uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • uplata avansa 40% ostatak u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu banca Intesa

*Započeti način plaćanja se ne može menjati, u slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.*

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje   fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

 

 Opšte napomene:

 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
 • Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade
 • Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
 • Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon
 • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
 • Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
 • Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
 • Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne
 • Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž
 • Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta
 • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
 • VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
 • Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
 • U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put
 • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OD STRANE AGENCIJE OTKAZNI ROK JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. ORGANIZATOR PUTOVANjA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA.

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI NA PUTU. TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIČA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja,licenca OTP 62/2018 od 14.12.2018.

Galaxy travel je ovlašćeni posrednik.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *