JAŠI - BUKUREŠT 2019

DETALJI

Jaši – Bukurešt 2019

6 dana/3 noći

26.04.- 01.05.2019

Autobusom iz Niša

 

PROGRAM PUTOVANjA:

1.dan (26.04.): NIŠ-JAŠI

Polazak iz Niša u dogovoreno vreme sa dogovorenog mesta (o tačnom vremenu i mestu polaska raspitati se u agenciji dva dana pred put). Vožnja prema Jašiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

2.dan (27.04.): JAŠI

Dolazak u Jaši u prepodnevnim časovima, panormaski obilazak grada: Narodno pozorište (najstarije u Rumuniji), Palata kulture, crkva Sveta Tri Jerarha, zadužbina vojvode Vasilija Lupua iz 17. Veka, remek delo i uzvišeni simbol rumunske istorije i umetnosti, crkva Svetog Nikole iz 15. Veka koja je najstarija crkva u gradu, manastir Galata… Smeštaj u hotel. Slobono vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno organizovana grupna večera sa muzikom u nekom od restorana. Noćenje

3.dan (28.04.): JAŠI-BUKUREŠT

Doručak. Prisustvovanje svetoj liturgiji u Sabornom hramu Mitropolije Moldavske i poklonjenje moštima Svete Petke. Po završetku liturgije polazak za Bukurešt sa usputnom pauzom radi obilaska manastira i jezera Snagov. Napomena: ulaznice se dodatno plaćaju. Dolazak u Bukurešt u popodnvnim časovima. Smeštaj u hotel.Noćenje

4.dan (29.04.): BUKUREŠT

Doručak. Razgled grada sa vodičem: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, Palata pravde, Rumunski ateneum, Kraljevska palata, zdanje Senata, crkva Kreculesku, Saborna rumunska pravoslavna crkva… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno organizovana grupna večera sa muzikom u nekom od restorana. Noćenje

5.dan (30.04.): BUKUREŠT-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju, fakultativno poseta Muzeju sela. Muzej sela je etnografski muzej na otvorenom u kome možete videti kuće donešene iz svih regija Rumunije koje svedoče o životu rumunskog seljaka. Polazak za Srbiju je oko 14:00h. Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

6.dan (01.05.): NIŠ

Dolazak u Niš u kasnim večernjim/ranim jutarnjim časovima, u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj usluga

CENA ARANŽMANA

129€ PO OSOBI

 

Cena aranžmana obuhvata:

-prevoz autobusom na navedenim relacijama prema programu putovanja

-1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Jašiju

-2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Bukureštu

-obilaske prema programu

-usluge turističkog vodiča/ pratioca tokom putovanja

-troškove organizacije i realizacije programa putovanja

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

-međunarodno zdravstveno osiguranje

-individualni troškovi putnika

-ulaznice za individualna razgledanja koja nisu obuhvaćena programom

-fakultativne izlete:

-večera sa muzikom u Jašiju 50€ po osobi

-ulaznice za manastir Snagov 5€ po osobi

-večera sa muzikom u Bukureštu 50€ po osobi

-poseta Muzeju sela 10€ po osobi

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

 

NAČIN PLAĆANJA:

-40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

-40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka ranžmana

-uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Banca Intesa

Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati, u slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

 

VAŽNE NAPOMENE:

 • POLASCI IZ DRUGIH GRADOVA SU MOGUĆI UZ DOVOLJAN BROJ PUTNIKA I UZ DOPLATU
 • SVA VREMENA POLASKA/POVRATKA SU SKLONA PROMENI!!!
 • PUTNICI SU DUŽNI DA PRIHVATE MESTO U AUTBUSU KOJE IM JE ODREDI AGENCIJA , SVI PUTNICI MORAJU IMATI SEDIŠTE U AUTOBUSU
 • PUTNICI MOGU PONETI RUCNI PRTLJAG DO 10KG I 1KOMAD PRTLJAGA DO NAJVISE  23KG (1KOFER), SVAKI NAREDNI IDE UZ DOPLATU
 • SVI PUTNICI SU DUŽNI DA TOKOM PUTOVANJA I NA DESTINACIJI KORISTE ZVANIČNA SREDSTVA ZA KOMUNIKACIJU SA VODIČEM I PREDSTAVNIKOM
 • IME HOTELA ĆE BITI POZNATO 5 DANA PRED PUT
 • POTPISIVANJEM UGOVORA O PUTOVANJU PUTNIK PRIHVATA SVAKI HOTEL ODGOVARAJUĆE KATEGORIZACIJE I OPISA NAVEDENOG U PROGRAMU PUTOVANJA

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA  OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. ORGANIZATOR PUTOVANjA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA.

 

Opšte napomene:

 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
 • Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade
 • Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
 • Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon
 • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
 • Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
 • Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
 • Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne
 • Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera
 • Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta
 • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
 • VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
 • Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
 • U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put
 • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja, licenca OTP 62/2018.

Galaxy travel je ovlašćeni posrednik.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *