Temišvar - jednodnevni izlet

DETALJI

TEMIŠVAR – JEDNODNEVNI IZLET

13.04.2019

TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći  kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

PRORAM PUTOVANJA:

Dan 1: 13.04.2019. Polazak iz Nisa u 02:00 časova (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti.

Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći  i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra  (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii),  na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine). Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada.

Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak tržnog centra Iulius mall i oko 18 časova polazak ka Beogradu i Nisu. Dolazak u kasnim večernjim i jutarnjim casovima.

Cena aranzmana po osobi za polaskom iz Aleksinca,Niša, Paraćina… 22e

Cena aranzmana po osobi sa polaskom iz Bora, Zaječara…..32e

Aranžman obuhvata:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
-razgledanje Temišvara sa vodičem
– usluge predstavnika agencije
– troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
– individualne troškove
– putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 180 din, od 18 do 70 god – 260 din, od 71 do 83 god – 540 din)

 

Način plaćanja:
– 30 % prilikom rezervacije,ostatak 7 dana pre pocetaka aranzmana

 

POSEBNE NAPOMENE:

 •  Redosledsedenja u autobusu se pravipremadatumuprijave. 
 •  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je nasvakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 •  Mole se putnici da voderačuna o svojim putnimi spravama, novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim soba manije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 •  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 •  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđe na količina prtljaga po putniku je 1 koferi 1 komad ručnog prtljaga.
 •  Upozoravaju se putnici da zbogpoštovanjasatnicapredviđenihprogramomputovanja, ne postojimogućnostzadržavanjaautobusanagraničnomprelazuradiregulisanjapovraćajasredstavapoosnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 •  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogzaobilazak…)
 •  Organizatorputovanjaiizletanaputovanjuzadržavapravoizmeneterminaiuslovaizvođenjafakultativnihizletapredviđenihprogramom, kaoiredosledarazgledanjausledobjektivnihokolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postojimogućnost da usleddržavnihiliverskihpraznikanaodređenojdestinacijinekiodlokalitetailitržnihcentara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 •  Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka, terminapolazaka, vremenadolaskaidaljegrasporeda u aranžmanu)
 •  Putnicimakojiimajuzaciljposetemuzejimaigalerijama, preporučujemo da nainternetuprovereradnovremeistihi da željeneposeteuskladesaslobodnimvremenomnaputovanju.
 • Oznakakategorijehotela u programu je zvaničnoutvrđenaivažećanadanzaključenjaugovoraizmeđuorganizatoraputovanjaiinopartnera, teeventualnenaknadnepromenekojeorganizatoruputovanjanisupoznate ne mogubitirelevantne.
 • U smeštajneobjekte se ulaziprvog dana boravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravkanajkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajizoveponuderegistrovan je, pregledanistandardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Organizatorputovanja u slučaju ne objavljivanjatačnogimenahotela, obavezuje se da imepostavinajkasnije 7 dana pre polaskana put. U slučajupromenehotela, organizator je dužan o tome obavestitisveputnike, a zamenjen hotel mora u svemuodgovaratistandardimahoteladatog u opisuprograma.
 • Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanjaikvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata.   Neki od dopunskihsadržajasmeštajnihobjektasudostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanjaipromenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj, fen zakosu, internet…)
 •  Organizatorputovanja ne može da utičenarazmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta.
 •  Zahtevizakonektovanesobe, family sobei sl., uzeće se u razmatranje, aligrupniautobuskiaranžmani ne podrazumevajuovakvuvrstusmeštaja, nitiizbora soba injihovogsadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuskiležaji sl.). Agencijaorganizator ne možeobećavatiovakveusluge.
 • Smeštajnagrupnimaranžmanimaovogtipa je u dvokrevetnimilidvokrevetnimsobamasapomoćnimležajemnamenjenezasmeštajtrećeosobe. Sobesapomoćnimležajemsumanjekomforne, a trećiležaj je pomoćniimožebitistandardnihilimanjihdimenzija.
 •  Svavremena u programimaputovanjasu data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanjaiosiguranja, kaoiOpštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja.
 •  Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditelja.
 • Medjunarodnoputnozdravstvenoosiguranje je obaveznozapojedinedestinacije. Savetujemo Vas da istoposedujetezasvavašaputovanja, jer u suprotnomsamisnositeodgovornostzaeventualneposlediceprilikomkontroledržave u kojuputujete, kaoikontrole u državamakrozkojeprolazite.
 •   Organizatorputovanjanijeovlašćeni ne cenivaljanostputnihidrugihisprava. PutnicikojinisudržavljaniSrbije u obavezisu da se samiupoznajusaviznimrežimomzemlje u kojuputuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovimaulaska u zemlje EU (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju…) informišunasajtuDelegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputujuikrozkojeprolaze. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritoriju EU. 
 •   Zasveinformacije date usmenim, telefonskimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
 •  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sasvim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencijazadržavapravokorekcijecena u slučajupromenanadeviznomtržištu
Agencija ne snosiodgovornostzaeventualnedrugačijeusmeneinformacije o programuputovanja
Organizatorzadržavapravopromeneredosledapojedinihsadržaja u programu.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja, licenca OTP 58/2014.

Galaxy travel je ovlašćeni posrednik.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *